Adatkezelési tájékoztató

 

 

Az FPeter Tur Transylvania SRL (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a Travel to Transylvania applikáció üzemeltetője, jelen tájékoztatásban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket a weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a Felhasználókról gyűjtött személyes adatok adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a jogorvoslati lehetőségekről.
A jelen tájékoztató értelmezésében adatkezelő a FPeter Tur Transylvania SRL.
Székhely: Románia, 415500, Salonta, Strada Kulin György 37.
Adószám: 34199600
Cégjegyzékszám: J5/325/2015,

… amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) végez és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az ehhez szükséges informatikai szolgáltatásokat.
A jelen tájékoztató értelmezésében felhasználó az, aki a traveltotransylvania.hu weboldalon, valamint a mobil/táblagép alkalmazásában, a Travel to Transylvania applikációban médiatartalom-szolgáltatást igénybe veszi (azaz a honlapra, alkalmazásba belép), részt vesz az oldalon meghirdetett saját promócióban, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Felhasználó).

Az Adatkezelő főtevékenységének végzése során kezelt adatok

A traveltotransylvania.hu weblapra, vagy Travel to Transylvania applikációba történő belépés, illetve táblagép és mobiltelefonos/alkalmazás igénybevétele során kezelt adatok

  1. A belépés során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a Szolgáltatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb, jellemzően 3 napnál rövidebb ideig naplózza, ezt követően az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, operációs rendszer adatai, a honlap belépő-és a kilépő oldalának URL-je, demográfiai adatok (kor, nem).
  2. Az Adatkezelő a látogatóinak számítógépére hozzájárulásuk esetén apró szöveges fájlokat, ún. cookie-kat (cookie továbbiakban: süti) helyez el, amelyek többféle célt szolgálnak.
   Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (folyamat sütik), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal (statisztikai sütik), míg további sütik célzott hirdetési tartalmak megjelenítését szolgálják (hirdetési sütik). Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépen maradnak. A sütiket a Felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy tiltsa a sütik alkalmazását. A saját tevékenységi körében Adatkezelő által elhelyezett sütik alkalmazása révén az Adatkezelő nem gyűjt adatokat, a sütik a Felhasználó oldali kiszolgálási folyamatban (a Felhasználó eszközén és böngészőjében) hasznosulnak. A sütik a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a sütik Felhasználó általi törléséig vannak jelen.
  3. A traveltotransylvania.hu weboldalon és a Travel to Transylvania applikációban meghirdetett promóciók esetén az Adatkezelő esetileg tájékoztatja a Felhasználót az általa a promóció során végzett esetleges adatkezelésről és az ahhoz való hozzájárulás módjáról, tartalmáról valamint a tárolt személyes adatok típusáról.
  4. A Travel to Transylvania applikáció alkalmazás teljes funkcionalitásához szükséges megadni egy gmail-es/Facebook-os címet, bejelentkezés során, mely személyes adatnak minősül. Az alkalmazás kezdetben átveszi a Google/Facebook fiókban beállított nevet és profilképet. Ezen adatok személyes adatoknak minősülnek: – Email cím – Profilkép – Profil név – Felhasználóktól feltöltött hozzászólások, értékelések, képek. Lehetőség van Vendég mód használatára, amelyben nem szükséges megadni authentikációs adatokat, ellenben szűkebb funckionalítás érhető el.

Az adatkezelés célja, jogalapja

  1. Az adatkezelő által folytatott adatkezelés célja: 
 1. online tartalomszolgáltatás;
 2. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó tájékoztatása;
 3. a felhasználói jogosultságok (a felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 4. a felhasználói élmény javítását lehetővé tévő információk gyűjtése statisztikai eszközökkel, valamint a honlap továbbfejlesztése, finomhangolása a látogatói szokásokhoz igazodva;
 5. a honlap funkcióinak használatához technikailag elengedhetetlen információk és az elvégzett műveletek gyűjtése, megjegyzése;
 6. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 7. egyedi esetekben promóciók szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 8. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja.

  1. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  2. Az applikációban bejelentkezés célja az alkalmazás megfelelő működésének védelme, az általános szerződési feltételek alapján rögzített szabályoknak vétő adatok megadásának megakadályozása, mely az applikációból való tiltást von maga után.
  3. Traveltotransylvania.hu weboldalon és a Travel to Transylvania applikáció oldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét az online tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül sem rögzít.
  4. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy az applikáció letöltését önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A felhasználó a letöltéssel automatikusan elfogadja azt, hogy a nem releváns megadott értékeléseket, visszajelzéseket az adatkezelő törölheti. Az egyes visszajelzések (feedbacks) és azok tartalma teljes mértékben a felhasználó felelőssége, azaz a megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.
  5. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
  6. Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Az adatkezelés elvei, módja

  1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
  2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.
  3. Az Adatkezelők a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Ki fér hozzá a Felhasználó adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Adatkezelő azok védelmében?

 

  1. A rögzített adatok tekintetében a Felhasználó személyes adataihoz az Adatkezelő munkakörében érintett, és arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel. Az Adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.
  2. A rögzített adatok tekintetében az 

Az Adatfeldolgozó a Felhasználó adataihoz a traveltotransylvania.hu weboldalon és a Travel to Transylvania applikációban honlap műszaki működtetőjeként fér hozzá, adatait e kötelezettségek teljesítésén túl semmilyen módon nem használja fel. Az Adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai megoldások szolgálják: üzemelteti, amelyben az adatokat csak jogosult személyek számára hozzáférhető módon, zárt rendszerben tartja nyilván, saját szerverén elkülönítve, fizikailag elzárva, nem titkosított tárterületen, jelszóval- és szoftver kulccsal autentikált hozzáféréssel, titkosított csatornán.

Az adatkezelés időtartama

  1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Felhasználó adatait csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és amíg a fent említett adatkezelési célok valamelyike fennáll.
  2. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 3 napig tárolja.
  3. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
  4. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik, vagy önként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
  5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
  6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

  1. A Felhasználó tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeli, valamint másolatot kérhet az Adatkezelő által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesíti az Adatkezelő.
  2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint a kérheti a hiányos adatok kiegészítését.
  3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
  4. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  5. Rendelkezési-, helyesbítési- és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudja az Adatkezelő biztosítani. Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk:
   1.  Telefonon, a +36706775870 számon.
   2.  Elektronikus úton, az turak.erdelyben@gmail.com e-mail címen.

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Külső szolgáltatók

  1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatásokat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékozatójában foglaltak az irányadóak. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelőnek.

  1.  Webanalitikai, hirdetés-kiszolgáló és egyéb külső szolgáltatók: A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.
   1. A szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Adverticum Kft. biztosítja, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről az található további információ.
   2. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs sütiket használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense sütiket helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A süti által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. Egyesült Államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő sütiket helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő sütik lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.
   3. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során sütit alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából.  A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott süti megtiltásának módjáról a http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást.
   1. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a sütik mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett sütik is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a sütik használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett sütik beazonosítása az adott sütikhez kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség.
   2. Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a traveltotransylvania.hu weboldalon és a Travel to Transylvania applikációban honlaphoz hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Google Play Services,  Apple Inc., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC.. – Ezen külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

  1. Amennyiben bármilyen Felhasználónak kérdése, észrevétele van az adatkezeléssel kapcsolatosan azt az turak.erdelyben@gmail.com email címen tudja Adatkezelőnek jelezni.